รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การถือครองหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 11/09/2560
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 06/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
18,351
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
59.89
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/03/2560
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
19,371
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.33
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 197,134,697 14.32
2. กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 107,433,200 7.80
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 107,433,200 7.80
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,945,553 7.48
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 41,339,400 3.00
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 35,311,538 2.56
8. AIA TH-EQ4-P 30,000,069 2.18
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,203,598 1.76
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,456,800 1.56