กิจกรรมล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
20 ก.ค. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การควบบริษัทระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทจำกัดที่จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 2560
การชำระเงินค่าหุ้นและการเข้าทำสัญญาตามเงื่อนไขของการลงทุนเพิ่มเติมใน Lithium Americas Corp.
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
01 มิ.ย. 2560
แจ้งการเป็นกรรมการอิสระ
12 พ.ค. 2560
ซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฮโดรเจนและหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน
08 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
04 พ.ค. 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 2560
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เม.ย. 2560
แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
18 เม.ย. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 เม.ย. 2560
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "BCP"
07 เม.ย. 2560
แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท