ผู้บริหาร

เลือกผู้บริษัท
ย้อนกลับ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายธนชิต มกรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2550 – 2557 ทีปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • กรรมการ Nido Petroleum Limited
 • กรรมการ Lithium Americas Corp.
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และอนุกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการมูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 630,000 หุ้น หรือ 0.045754% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program (7/2014), ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • TLCA Leadership Development Program (LDP0/2013), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Senior Executive Program (SEP25/2012) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP154/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program (EDP6/2010) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2551 ผู้อำนวยการอาวุโส (ทำหน้าที่ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด)
2550 รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส ตลาดอุตสาหกรรมและน้ำมันหล่อลื่น
2549 ผู้อำนวยการธุรกิจ
2547 ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจตลาดค้าปลีก
2544 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมการตลาด
2541 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการตลาด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 44,332 หุ้น; คู่สมรส 1,000 หุ้น หรือ 0.003220% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 4 กระทรวงพลังงาน
 • Executive Development Program รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.6) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy –SFE รุ่นที่ 28/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2559 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่
2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายตลาดค้าปลีก และ รักษาการผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด
2553 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโสสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2551 ผู้อำนวยการอาวุโสสายตลาดค้าปลีก สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2549 ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจตลาดค้าปลีก
2546 ผู้อำนวยการดูแลประสานงานบริษัทร่วม
2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการดูแลรับผิดชอบส่วนธุรกิจภาคนครหลวง
2543 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจภาคนครหลวง
2539 ผู้จัดการธุรกิจภาคนครหลวง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ BCP Energy International Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 28,522 หุ้น หรือ 0.002071% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) MTSU, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2554 (วปม.5) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2554 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program รุ่นที่ 6
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Marketing จาก Japan Cooperation Center Petroleum : JCCP ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP111/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Leadership GRID
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2554 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดค้าปลีก
2547 ผู้อำนวยการอาวุโส สายตลาดค้าปลีก
2544 ผู้อำนวยการธุรกิจขายปลีก
2541 ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจภาคกลาง
2537 ผู้จัดการธุรกิจภาคเหนือและภาคกลาง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 44,096 หุ้น หรือ 0.003203% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Director Accredited Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Management in Globalizing Era (Ex-PSM 5) รุ่นที่ 5 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2555
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2551 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
 • อื่นๆ
2547 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและกลยุทธ์ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2540 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
2537 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด
2531 - 2537 ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 31,895 หุ้น หรือ 0.002316% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration Mercer University, USA.
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CFO Certification Program จาก สภาวิชาชีพบัญชี
 • The Training Program on Structured Notes จาก Thailand Securities Institute
 • Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course จาก The World Bank Institute
 • Energy Training Program จาก AON
 • Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
 • CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College Wellesley, Massachusetts, USA.
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2555 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • อื่นๆ
2555 - 2557 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน
2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2547 - 2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
2541 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • กรรมการ BCP Energy International Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Trading Pte. Ltd.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 11/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP150/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program (TLCA EDP) รุ่น 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Executive Development Program (EDP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • Oil Price Risk Management, Morgan Stanley (U.S.A.)
 • The Manager Grid โดย AIM
 • Fire&Business Interruption โดย The Chartered Insurance Institute (CII)
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 4 กระทรวงพลังงาน
 • Executive Development Program Coaching for Result มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Management Development Program 2013 รุ่น 18 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program LSP รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1 โดย Thailand Securities Institute (TSI)
 • หลักสูตร Advanced Management Programme รุ่นที่ 105 โดย INSEAD ที่เมือง Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมป์
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
2557 รักษาการผู้ชำนาญการอาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552 ที่ปรึกษาอาวุโส
2551 ที่ปรึกษา
2550 ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา
2549 รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนและจัดหา
2547 ผู้อำนวยการวางแผน สายวางแผนและจัดหา
2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ
2544 ผู้จัดการอาวุโสส่วนแผนและประเมินผลสายงานด้านตลาด
2540 ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดหาน้ำมัน
 • อื่นๆ
 • - PRISM Market Outlook Group Leader กลุ่ม ปตท.
 • - ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร BCP Business Supply chain Economic, PTT PRISM Oil Price Risk Management
 • - วิทยากรพิเศษ ด้านธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการจัดหา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • - วิทยากรพิเศษนักบริหารระดับสูง / กลาง / ต้น กระทรวงพลังงาน ด้านระบบราคาน้ำมัน
 • - วิทยากรพิเศษ ด้าน Process Economics ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
 • - อดีตรองประธานและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11 หุ้น หรือ 0.000001% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

อายุ: 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP170/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.14) สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Succession Program (LSP 6), สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัุจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2555 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2554 ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2552 ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2548 ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
2546 ผู้จัดการอาวุโส โครงการผลิต
2544 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเทคนิคการกลั่น
2543 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการซ่อมบำรุง
2540 ผู้จัดการส่วนบริการซ่อมบำรุง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,865 หุ้น หรือ 0.000135 % (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3766
 • Director Accreditation Program (DAP89/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP5/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program รุ่นที่ 12 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Director Certification Program (DCP198/2014) รุ่นที่ 198 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 7) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2554 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
2548 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
2535 ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,071 หุ้น หรือ 0.000804% (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายธนชิต มกรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี The University of Southwestern Louisiana
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 5 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2557 รุ่นที่ 28 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโรงกลั่นและโครงการ
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริษัทร่วม สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2557 ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจบริษัทร่วม สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2556 ผู้อำนวยการอาวุโสสายเทคนิคโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2555 ผู้อำนวยการอาวุโสสายวิศวกรรมโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2554 ผู้อำนวยการสายวิศวกรรมโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2552 ผู้อำนวยการสายเทคนิคโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2547 ผู้อำนวยการปฏิบัติการ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2544 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการกลั่น
2543 ผู้จัดการอาวุโส (เทคนิคและสิ่งแวดล้อม)
2540 ผู้จัดการอาวุโส (ปฏิบัติการ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

อายุ: 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) จาก IOD
 • TCLA Executive Development Program (EDP) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยกระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
 • Senior Executive Program (SEP-26) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2557 ผู้อำนวยการอาวุโส สายสำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ
2555 ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2552 ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2550 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
2548 ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
2547 ผู้จัดการอาวุโสสำนักยุทธศาสตร์ธุรกิจและบริหารความเสี่ยงองค์กร
2546 ผู้จัดการส่วนแผนธุรกิจตลาด
2545 ผู้จัดการส่วนแผนและวิเคราะห์กิจการ
2543 ผู้จัดการส่วนแผนจัดหาน้ำมัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด

อายุ: 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) จาก University of Wisconsin-Whitewater, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Leadership Development Program, Harvard Business School
 • Strategic Marketing in Action Program, IMD Business School, Switzerland
 • Senior Executive Program (SEP), Sasin Business School
 • Enterprise Leadership Program, Insead University
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2556 – 2557 Vice President, Retail Business Department, PTT Public Company Limited
2550 – 2556 Deputy Managing Director, Marketing&Retail Business Support Department, PTT Retail Management Co.,Ltd.
2549 Assistant Director, Big-C Supercenter Public Co.,Ltd.
2533 – 2549 Regional Manager – Asia Pacific Non-Oil Alliances, ExxonMobil Fuels Marketing Business
C-Store Manager, Retail Marketing and Investment, Retail Strategist,Network Planning, Capital/Opex and Feasibility, ESSO Thailand
International Marketing, Motorola Inc., Chicago USA
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี