กิจกรรมล่าสุด

งบการเงิน

งบการเงินปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวม (บาท)
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,094,101,374 7,871,868,029
เงินลงทุนชั่วคราว 1,019,270,712 4,518,563,720
ลูกหนี้การค้า 4,736,469,768 5,234,363,216
ลูกหนี้อื่น 927,564,904 742,471,470
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- -
สินค้าคงเหลือ 12,615,605,229 13,944,669,465
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,206,676,887 825,115,582
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,826,890,439 489,417,534
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -   173,236,050
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 41,426,579,313 33,799,705,066
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 780,084,031 774,329,976
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 705,019,536 328,398,837
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 44,489,252,351 40,043,905,957
ค่าความนิยม 1,157,756,391 -  
สิทธิการเช่า 1,905,431,114 1,643,500,554
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,089,650,234 2,778,845,972
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 500,303,294 559,603,859
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,789,607,121 1,554,686,417
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,876,444,072 48,142,611,572
รวมสินทรัพย์ 96,303,023,385 81,942,316,638
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 366,998,930 -  
เจ้าหนี้การค้า 6,586,047,819 4,994,448,174
เจ้าหนี้อื่น 2,155,159,584 2,754,650,682
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,922,336,845 1,026,315,586
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,000,000,000 -  
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 758,134,690 777,803,136
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 241,491,004 77,873,228
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 788,610,600 857,598,429
รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,818,779,472 10,488,689,235
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,046,943,158 16,647,688,123
หุ้นกู้ 13,986,742,270 15,984,205,787
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 186,485,197 280,470,359
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 38,857,894 43,373,684
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,666,863,900 1,571,345,064
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 859,335,651  847,873,770
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 633,237,973 95,245,649
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,418,466,043 35,470,202,436
รวมหนี้สิน 53,237,245,515 45,958,891,671
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
189,617,759 189,617,759
 • ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
1,566,747,672 18,621,225
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
23,869,918,849 22,706,157,789
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 115,451,790 (120,962,723)
รวมส่วนของบริษัท 38,429,283,624 35,480,981,604
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,636,494,246 502,443,363
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 43,065,777,870 35,983,424,967
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 96,303,023,385 81,942,316,638
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (บาท)
2559 2558
   
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 104,224,578,574 116,004,575,859
ต้นทุนขายและการให้บริการ (96,088,086,675) (106,589,568,498)
กำไรขั้นต้น 8,136,491,899 9,415,007,361
รายได้จากการลงทุน 136,619,117 189,835,002
รายได้อื่น 213,432,375 254,247,046
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,453,034,194) (2,164,842,875)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,664,868,538) (1,338,542,157)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 173,636,983 (94,197,236)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 71,164,410 (179,859,232)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 490,201,055 85,591,975
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 5,487,870 5,290,242
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 5,454,055 8,691,393
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,114,585,032 6,181,221,519
ต้นทุนทางการเงิน (1,068,513,772) (1,202,911,542)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,046,071,260 4,978,309,977
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (525,332,458) (689,989,174)
กำไรสำหรับงวด 3,520,738,802 4,288,320,803
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
3,641,916,113 4,263,064,115
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
(121,177,311) 25,256,688
กำไรสำหรับงวด 3,520,738,802 4,288,320,803
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.64 3.10

งบการเงินปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545