งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม (บาท)
30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,613,426,139 6,527,404,199
เงินลงทุนชั่วคราว 1,030,370,542 731,446,552
ลูกหนี้การค้า 5,833,371,155 8,660,283,945
ลูกหนี้อื่น 837,434,944 694,211,627
สินค้าคงเหลือ 24,588,513,734 17,092,312,602
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,327,548,597 1,663,887,223
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,298,800,667 1,198,715,710
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,529,465,778 36,568,261,858
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 761,117,620 756,779,006
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 322,462,968 263,701,557
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 37,128,296,984 32,916,828,762
สิทธิการเช่า 1,296,533,333 1,171,654,605
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 214,907,620 220,169,948
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 220,325,392 338,075,059
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 836,880,195 842,394,341
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41,239,864,112 36,968,943,278
รวมสินทรัพย์ 84,769,329,890 73,537,205,136
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 11,401,295,745 11,533,941,679
เจ้าหนี้อื่น 2,728,964,448 2,362,203,976
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,080,734,966 1,042,503,146
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 157,825,836 459,751,099
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 347,186,336 361,248,814
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 82,513,523 80,252,395
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 827,330,036 635,148,068
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,625,850,890 16,475,049,177
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,173,719,516 16,791,333,351
หุ้นกู้ 12,983,626,462 2,995,713,933
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 962,501,480 1,004,331,376
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 26,526,314 106,162,898
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,142,184,182 1,102,419,998
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 82,416,236 87,973,214
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,370,974,190 22,087,934,770
รวมหนี้สิน 47,996,825,080 38,562,983,947
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
23,615,412,686 21,828,179,058
รวมส่วนของบริษัท 36,511,199,224 34,723,965,596
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 261,305,586 250,255,593
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,772,504,810 34,974,221,189
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 84,769,329,890 73,537,205,136
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม (บาท)
2557 2556
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 90,432,693,822 92,375,303,492
ต้นทุนขายและการให้บริการ (85,929,781,673) (88,338,665,161)
กำไรขั้นต้น 4,502,912,149 4,036,638,331
รายได้จากการลงทุน 74,945,230 57,586,438
รายได้อื่น 636,771,873 1,684,512,520
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,312,853,762) (1,439,498,271)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (496,735,574) (487,828,730)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 173,787,517 216,617,520
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 81,333,456 (454,085,838)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 307,109,154 148,232,464
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 1,216,784 (26,613,068)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,338,614 29,476,276
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,972,825,441 3,765,037,642
ต้นทุนทางการเงิน (632,208,831) (540,993,541)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,340,616,610 3,224,044,101
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (487,691,889) (585,841,451)
กำไรสำหรับงวด 2,852,924,721 2,638,202,650
การแบ่งปันกำไร
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
2,819,890,618 2,603,575,420
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
33,034,103 34,627,230
กำไรสำหรับงวด 2,852,924,721 2,638,202,650
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.05 1.89
กำไรสำหรับงวด 2,852,924,721 2,638,202,650
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด- สุทธิจากภาษี - -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 2,852,924,721 2,638,202,650
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2,819,890,618 2,603,575,420
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
33,034,103 34,627,230
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 2,852,924,721 2,638,202,650