งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม (บาท)
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,497,490,261 6,527,404,199
เงินลงทุนชั่วคราว 73,484,349 731,446,552
ลูกหนี้การค้า 9,374,354,707 8,660,283,945
ลูกหนี้อื่น 727,322,746 694,211,627
สินค้าคงเหลือ 22,040,142,954 17,092,312,602
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 2,698,228,471 1,663,887,223
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,543,987,060 1,198,715,710
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,955,010,548 36,568,261,858
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 767,047,043 756,779,006
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 264,773,431 263,701,557
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,567,024,928 32,916,828,762
สิทธิการเช่า 1,240,394,955 1,171,654,605
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 212,337,019 220,169,948
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 150,387,773 156,839,033
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 353,885,526 338,075,059
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 683,849,202 685,555,308
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,699,039,877 36,968,943,278
รวมสินทรัพย์ 79,654,050,425 73,537,205,136
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,500,000,000 -
เจ้าหนี้การค้า 9,857,947,483 11,533,941,679
เจ้าหนี้อื่น 2,117,845,292 2,362,203,976
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,052,635,267 1,042,503,146
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 431,768,641 459,751,099
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 681,083,174 361,248,814
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 81,375,106 80,252,395
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 694,011,092 635,148,068
รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,416,666,055 16,475,049,177
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,464,878,960 16,791,333,351
หุ้นกู้ 2,995,889,045 2,995,713,933
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 983,561,709 1,004,331,376
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 26,526,314 106,162,898
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,121,602,936 1,102,419,998
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 84,583,255 87,973,214
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,677,042,219 22,087,934,770
รวมหนี้สิน 43,093,708,274 38,562,983,947
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
23,389,959,750 21,828,179,058
รวมส่วนของบริษัท 36,285,746,288 34,723,965,596
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 274,595,863 250,255,593
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36,560,342,151 34,974,221,189
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 79,654,050,425 73,537,205,136
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม (บาท)
2557 2556
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 49,656,570,676 47,275,666,615
ต้นทุนขายและการให้บริการ (47,035,125,534) (44,298,901,306)
กำไรขั้นต้น 2,621,445,142 2,976,765,309
รายได้จากการลงทุน 23,377,592 38,124,537
รายได้อื่น 65,614,638 62,977,729
ค่าใช้จ่ายในการขาย (730,464,265) (681,835,514)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (223,445,884) (241,985,433)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 90,372,035 19,305,593
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 54,699,236 614,257,446
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 246,744,115 201,100,142
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 1,080,334 7,573,868
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,268,038 25,260,283
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,159,690,981 3,021,543,960
ต้นทุนทางการเงิน (263,565,602) (283,911,273)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,896,125,379 2,737,632,687
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (310,004,417) (519,743,435)
กำไรสำหรับงวด 1,586,120,962 2,217,889,252
การแบ่งปันกำไร
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
1,561,780,692 2,196,718,179
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
24,340,270 21,171,073
กำไรสำหรับงวด 1,586,120,962 2,217,889,252
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.13 1.60
กำไรสำหรับงวด 1,586,120,962 2,217,889,252
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด- สุทธิจากภาษี - -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,586,120,962 2,217,889,252
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
1,561,780,692 2,196,718,179
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
24,340,270 21,171,073
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 1,586,120,962 2,217,889,252