งบการเงิน

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,587,562,043 19,286,650,258
เงินลงทุนชั่วคราว 2,219,523,614 1,719,320,377
ลูกหนี้การค้า 6,888,022,470 6,021,982,449
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,552,642,355 1,667,994,485
สินค้าคงเหลือ 12,294,000,460 14,560,471,060
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 50,429,708 -  
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,128,046,326 894,078,150
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,720,226,976 44,150,496,779
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,843,927,509 839,622,815
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 714,404,358 739,467,997
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 359,602,729 359,602,729
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 45,991,965,267 46,461,888,655
สิทธิการเช่า 2,129,966,248 1,939,042,196
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,164,430,591 5,012,615,898
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 611,141,733 546,509,432
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,933,930,306 1,733,613,488
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 58,749,368,741 57,632,363,210
รวมสินทรัพย์ 96,469,595,717 101,782,859,989
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,033,697,045 7,444,017,507
เจ้าหนี้การค้า 6,549,464,520 8,766,153,610
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,080,648,209 3,208,610,436
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,544,929,575 1,697,384,523
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 2,000,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 968,024,172 1,069,026,480
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 690,602,364 492,705,145
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น -   502,155,651
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 796,025,654 895,956,140
รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,663,391,539 26,076,009,492
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13,953,802,876 14,457,827,965
หุ้นกู้ 13,989,038,794 13,987,569,976
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 563,857,611 600,686,417
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 34,342,104 38,068,420
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,785,596,017 1,769,716,139
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 835,457,928 869,591,180
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 74,744,140 74,855,730
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,236,839,470 31,798,315,827
รวมหนี้สิน 50,900,231,009 57,874,325,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460,051 11,157,460,051
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
ส่วนเกินทุนอื่น 1,625,049,064 1,612,670,404
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19,976,309 -  
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
   
    • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
  • ยังไม่ได้จัดสรร
26,630,681,371 24,931,575,363
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 21,334,225 121,325,051
รวมส่วนของบริษัท 41,174,206,282 39,542,736,131
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,395,158,426 4,365,798,539
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 45,569,364,708 43,908,534,670
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 96,469,595,717 101,782,859,989
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม (บาท)
2560 2559
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 86,822,974,867 67,538,114,392
ต้นทุนขายและการให้บริการ (80,433,928,279) (62,324,822,860)
กำไรขั้นต้น 6,389,046,588 5,213,291,532
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 98,783,744 85,766,522
รายได้อื่น 406,331,104 151,438,381
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,777,515,785) (1,583,688,189)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,286,644,464) (1,029,295,626)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (24,761,612) (31,951,976)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 234,034,368 162,651,168
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 17,518,470 57,963,990
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 363,221,365 334,664,112
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน (82,262,062) 2,016,342
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 71,646,958 6,738,125
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ -   226,592,414
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4,409,398,674 3,596,186,795
ต้นทุนทางการเงิน (693,422,744) (699,460,178)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,715,975,930 2,896,726,617
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (372,440,324) (289,892,142)
กำไรสำหรับงวด 3,343,535,606 2,606,834,475
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
3,076,385,615 2,681,371,413
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
267,149,991 (74,536,938)
กำไรสำหรับงวด 3,343,535,606 2,606,834,475
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.23 1.95

งบการเงินปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545