30.75 ราคาล่าสุด :
-0.25 (-0.81%) 21-10-2559
16:39

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวม (บาท)
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ไม่ได้ตรวจสอบ)  
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,116,453,360 7,871,868,029
เงินลงทุนชั่วคราว 19,261,157 4,518,563,720
ลูกหนี้การค้า 5,029,949,682 5,234,363,216
ลูกหนี้อื่น 1,217,337,768 742,471,470
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- -
สินค้าคงเหลือ 11,825,679,056 13,944,669,465
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,092,567,649 825,115,582
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 221,235,100 489,417,534
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -   173,236,050
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,522,483,772 33,799,705,066
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 781,143,101 774,329,976
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 820,111,866 328,398,837
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 43,043,175,831 40,043,905,957
ค่าความนิยม 1,155,731,751 -  
สิทธิการเช่า 1,738,632,827 1,643,500,554
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,040,757,404 2,778,845,972
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 495,824,559 559,603,859
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,728,499,629 1,554,686,417
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,263,216,968 48,142,611,572
รวมสินทรัพย์ 89,785,700,740 81,942,316,638
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50,422,213 -  
เจ้าหนี้การค้า 8,373,895,175 4,994,448,174
เจ้าหนี้อื่น 2,152,677,833 2,754,650,682
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,106,821,902 1,026,315,586
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,000,000,000 -  
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 698,484,508 777,803,136
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 287,919,657 77,873,228
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 872,958,973 857,598,429
รวมหนี้สินหมุนเวียน 15,543,180,261 10,488,689,235
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19,546,125,254 16,647,688,123
หุ้นกู้ 13,985,914,566 15,984,205,787
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 217,808,729 280,470,359
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 39,647,368 43,373,684
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,626,433,330 1,571,345,064
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 869,070,755 847,873,770
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 637,660,203 95,245,649
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 36,922,660,205 35,470,202,436
รวมหนี้สิน 52,465,840,466 45,958,891,671
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
23,792,871,853 22,706,157,789
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 246,946,784 (120,962,723)
รวมส่วนของบริษัท 36,935,605,175 35,480,981,604
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 384,255,099 502,443,363
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,319,860,274 35,983,424,967
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 89,785,700,740 81,942,316,638
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม (บาท)
2559 2558
   
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 67,538,114,392 80,801,513,949
ต้นทุนขายและการให้บริการ (62,313,721,802) (73,471,170,093)
กำไรขั้นต้น 5,224,392,590 7,330,343,856
รายได้จากการลงทุน 85,766,522 121,253,229
รายได้อื่น 151,438,381 121,971,646
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,583,688,189) (1,402,008,224)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,061,247,602) (968,850,691)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 162,651,168 (89,049,305)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 57,963,990 (12,881,555)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 334,664,112 240,109,938
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 2,016,342 10,400,097
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 6,738,125 10,474,903
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,380,695,439 5,361,763,894
ต้นทุนทางการเงิน (699,460,178) (812,224,755)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,681,235,261 4,549,539,139
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (292,158,978) (684,395,609)
กำไรสำหรับงวด 2,389,076,283 3,865,143,530
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2,463,613,221 3,831,167,305
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
(74,536,938) 33,976,225
กำไรสำหรับงวด 2,389,076,283 3,865,143,530
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.79 2.78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินรวม (บาท)
2558 2557
  (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,871,868,029 7,954,246,322
เงินลงทุนชั่วคราว 4,518,563,720 622,690,759
ลูกหนี้การค้า 5,234,363,216 5,835,075,583
ลูกหนี้อื่น 742,471,470 1,259,510,097
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- -
สินค้าคงเหลือ 13,944,669,465 14,058,695,674
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 825,115,582 1,214,535,798
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 489,417,534 1,349,700,145
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 173,236,050 -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,799,705,066 32,294,454,378
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 774,329,976 761,927,907
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 328,398,837 323,408,815
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 40,043,905,957 38,136,122,923
สิทธิการเช่า 1,643,500,554 1,395,755,456
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,778,845,972 1,647,813,683
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 559,603,859 657,878,660
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,554,686,417 1,288,829,135
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 48,142,611,572 44,671,076,579
รวมสินทรัพย์ 81,942,316,638 76,965,530,957
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 4,994,448,174 5,774,357,206
เจ้าหนี้อื่น 2,754,650,682 2,359,475,792
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,026,315,586 1,311,913,075
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 777,803,136 932,998,213
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 77,873,228 3,583,378
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 84,838,358
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 857,598,429 842,200,457
รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,488,689,235 11,309,366,479
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,647,688,123 15,901,352,447
หุ้นกู้ 15,984,205,787 12,985,121,724
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   -   919,493,018
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  280,470,359  149,779,145
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 43,373,684 26,526,314
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,571,345,064 1,188,507,063
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 847,873,770 443,249,239
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  95,245,649 76,164,832
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,470,202,436 31,690,193,782
รวมหนี้สิน 45,958,891,671 42,999,560,261
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
22,706,157,789 20,666,883,964
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (120,962,723) (253,758,024)
รวมส่วนของบริษัท 35,480,981,604 33,308,912,478
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 502,443,363 657,058,218
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,983,424,967 33,965,970,696
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 81,942,316,638 76,965,530,957
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2558 2557
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 151,140,356,979 183,016,095,727
ต้นทุนขายและการให้บริการ (139,686,216,222) (178,472,757,479)
กำไรขั้นต้น 11,454,140,757 4,543,338,248
รายได้จากการลงทุน 248,495,773 166,828,166
รายได้อื่น 294,386,903 1,030,476,181
ค่าใช้จ่ายในการขาย   (3,215,083,173)  (2,817,130,737)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (1,960,320,790) (1,663,132,596)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (406,596,647) 499,256,974
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (155,416,710) 84,211,137
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 177,589,625 673,578,261
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน (64,877,240) (1,157,239,074)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12,402,069 5,148,901
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,384,720,567 1,365,335,461
ต้นทุนทางการเงิน (1,614,563,861) (1,426,796,802)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 4,770,156,706 (61,461,341)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (672,775,197) 690,525,886
กำไรสำหรับปี 4,097,381,509 629,064,545
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
4,150,763,667 695,916,161
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
(53,382,158) (66,851,616)
กำไรสำหรับปี 4,097,381,509 629,064,545
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.01 0.51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
  (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,954,246,322 6,527,404,199
เงินลงทุนชั่วคราว 622,690,759 731,446,552
ลูกหนี้การค้า 5,835,075,583 8,660,283,945
ลูกหนี้อื่น 1,259,510,097 694,211,627
สินค้าคงเหลือ 14,058,695,674 17,092,312,602
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,214,535,798 1,663,887,223
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,349,700,145 1,198,715,710
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,294,454,378 36,568,261,858
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 761,927,907 756,779,006
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 323,408,815 263,701,557
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 38,136,122,923 32,916,828,762
ค่าความนิยม - -
สิทธิการเช่า 1,395,755,456 1,171,654,605
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,629,235,250 220,169,948
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 657,878,660 338,075,059
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,307,407,568 842,394,341
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 44,671,076,579 36,968,943,278
รวมสินทรัพย์ 76,965,530,957 73,537,205,136
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 5,774,357,206 11,533,941,679
เจ้าหนี้อื่น 2,359,475,792 2,362,203,976
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,311,913,075 1,042,503,146
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 932,998,213 459,751,099
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,583,378 361,248,814
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 84,838,358 80,252,395
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 842,200,457 635,148,068
รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,309,366,479 16,475,049,177
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15,901,352,447 16,791,333,351
หุ้นกู้ 12,985,121,724 2,995,713,933
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 919,493,018 1,004,331,376
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 149,779,145 -
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 26,526,314 106,162,898
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,188,507,063 1,102,419,998
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 443,249,239 -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 76,164,832 87,973,214
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,690,193,782 22,087,934,770
รวมหนี้สิน 42,999,560,261 38,562,983,947
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
20,682,556,106 21,828,179,058
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (271,885,532) -
รวมส่วนของบริษัท 33,306,457,112 34,723,965,596
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 659,513,584 250,255,593
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,965,970,696 34,974,221,189
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 76,965,530,957 73,537,205,136
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2557 2556
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 183,016,095,727 186,490,187,474
ต้นทุนขายและการให้บริการ (178,453,435,987) (177,387,166,200)
กำไรขั้นต้น 4,562,659,740 9,103,021,274
รายได้จากการลงทุน 166,828,166 90,013,712
รายได้อื่น 1,030,476,181 1,815,539,597
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,817,130,737) (3,039,986,111)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,663,132,596) (1,250,435,504)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 499,256,974 803,796,124
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 84,211,137 (923,118,314)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 673,578,261 132,024,772
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน (821,478,252) 24,255,302
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,148,901 33,890,872
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,720,417,775 6,789,001,724
ต้นทุนทางการเงิน (1,426,796,802) (1,126,504,777)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 293,620,973 5,662,496,947
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 462,787,497 (932,108,990)
กำไรสำหรับปี 756,408,470 4,730,387,957
การแบ่งปันกำไร
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
711,588,303 4,652,013,403
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
44,820,167 78,374,554
กำไรสำหรับปี 756,408,470 4,730,387,957
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.52 3.38
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,527,404,199 8,005,505,386
เงินลงทุนชั่วคราว 731,446,552 13,121,700
ลูกหนี้การค้า 8,660,283,945 7,737,324,758
ลูกหนี้อื่น 694,211,627 1,158,401,828
สินค้าคงเหลือ 17,092,312,602 19,175,125,311
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,663,887,223 822,328,168
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,198,715,710 195,617,849
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,568,261,858 37,107,425,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 756,779,006 722,888,134
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 263,701,557 294,507,985
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 31,770,655,760 29,919,393,981
สิทธิการเช่า 1,171,654,605 1,048,650,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 220,169,948 147,101,686
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 156,839,033 174,511,783
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 336,383,821 187,104,709
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 685,555,308 792,519,605
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,821,079,038 33,746,017,884
รวมสินทรัพย์ 72,389,340,896 70,853,442,884
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 11,533,941,679 13,699,792,610
เจ้าหนี้อื่น 2,362,203,976 2,790,497,402
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,042,503,146 1,009,848,642
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 459,751,099 597,418,373
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 361,248,814 532,705,763
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 565,102,648 597,272,747
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,324,751,362 19,227,535,537
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,791,333,351 15,018,083,230
หุ้นกู้ 2,995,713,933 2,995,013,486
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 106,162,898 192,799,481
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,102,419,998 993,782,384
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 87,973,214 103,018,201
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,083,603,394 19,302,696,782
รวมหนี้สิน 37,408,354,756 38,530,232,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
21,834,944,009 19,247,068,817
รวมส่วนของบริษัท 34,730,730,547 32,142,855,355
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 250,255,593 180,355,210
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,980,986,140 32,323,210,565
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 72,389,340,896 70,853,442,884
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2556 2555
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 186,513,750,116 165,245,933,373
ต้นทุนขายและการให้บริการ (177,472,310,728) (158,082,946,567)
กำไรขั้นต้น 9,041,439,388 7,162,986,806
รายได้จากการลงทุน 90,013,712 89,881,632
รายได้อื่น 1,815,539,597 570,964,840
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,039,986,111) (2,696,829,166)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,250,435,504) (1,402,673,202)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 803,796,124 868,746,427
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (923,118,314) 745,786,967
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 132,024,772 346,182,303
ยอดสุทธิของกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 24,255,302 294,666,289
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,890,872 (22,591,271)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,727,419,838 5,957,121,625
ต้นทุนทางการเงิน (1,063,783,573) (939,957,168)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,663,636,265 5,017,164,457
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (932,336,854) (714,581,274)
กำไรสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
ส่วนของกำไรที่เป็นของ
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
4,652,924,857 4,272,560,562
 • ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
78,374,554 30,022,621
กำไรสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.38 3.10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,005,505,386 4,020,710,649
เงินลงทุนชั่วคราว 13,121,700 9,823,677
ลูกหนี้การค้า 7,737,324,758 8,072,323,737
ลูกหนี้อื่น 1,158,401,828 400,516,251
สินค้าคงเหลือ 19,175,125,311 16,658,225,735
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 822,328,168 926,778,096
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 195,617,849 1,206,080,684
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,107,425,000 31,294,458,829
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 722,888,134 745,479,405
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 294,507,985 284,645,072
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 288,062,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 29,919,393,981 26,959,261,135
สิทธิการเช่า 1,048,650,001 937,382,932
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 147,101,686 101,135,053
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 174,511,783 180,351,084
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 187,104,709 172,202,683
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 792,519,605 633,643,858
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 33,746,017,884 30,302,163,222
รวมสินทรัพย์ 70,853,442,884 61,596,622,051
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 2,000,000,000
เจ้าหนี้การค้า 13,699,792,610 8,758,505,369
เจ้าหนี้อื่น 2,769,648,667 1,568,476,708
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,009,848,642 551,363,070
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 597,418,373 296,841,676
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 532,705,763 148,141
หนี้สินจากสัญญาประกันความเสี่ยง 20,848,735 604,919,384
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 597,272,747 761,198,639
รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,227,535,537 14,541,452,987
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15,018,083,230 16,030,166,740
หุ้นกู้ 2,995,013,486 -
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 192,799,481 237,846,592
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 993,782,384 839,950,328
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 103,018,201 67,764,855
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19,302,696,782 17,175,728,515
รวมหนี้สิน 38,530,232,319 31,717,181,502
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
19,247,068,817 16,833,294,392
รวมส่วนของบริษัท 32,142,855,355 29,729,080,930
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 180,355,210 150,359,619
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,323,210,565 29,879,440,549
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 70,853,442,884 61,596,622,051
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2555 2554
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 165,245,933,373 158,609,989,454
ต้นทุนขายและการให้บริการ (158,082,946,567) (147,984,315,203)
กำไรขั้นต้น 7,162,986,806 10,625,674,251
รายได้จากการลงทุน 89,881,632 54,552,640
รายได้อื่น 570,964,840 1,487,341,327
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,696,829,166) (2,436,294,179)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,402,673,202) (1,404,490,194)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 868,746,427 (758,853,327)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 745,786,967 (701,066,248)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 346,182,303 170,093,035
ยอดสุทธิของกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 294,666,289 11,706,758
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (22,591,271) (17,750,115)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5,957,121,625 7,030,913,948
ต้นทุนทางการเงิน (939,957,168) (783,178,921)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,017,164,457 6,247,735,027
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (714,581,274) (615,291,297)
กำไรสำหรับปี 4,302,583,183 5,632,443,730
ส่วนของกำไรที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 4,272,560,562 5,610,156,464
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 30,022,621 22,287,266
กำไรสำหรับปี 4,302,583,183 5,632,443,730
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.10 4.24
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
  (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,020,710,649 9,109,013,095
เงินลงทุนชั่วคราว 9,823,677 9,277,752
ลูกหนี้การค้า    
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,838,987,793 1,593,110,679
 • กิจการอื่น
6,233,335,944 4,132,852,213
สินค้าคงเหลือ 16,658,225,735 15,607,901,880
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 326,867,644 -
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 926,778,096 521,189,086
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,279,729,291 1,110,697,938
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,294,458,829 32,084,042,643
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 745,479,405 -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 284,645,072 287,382,207
ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า 12,004,200 15,163,200
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 288,062,000 288,062,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 26,959,261,135 23,565,916,447
สิทธิการเช่า 937,382,932 954,016,761
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 101,135,053 74,729,539
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 180,351,084 215,644,676
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 179,072,560 242,544,559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 621,639,658 685,019,795
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,309,033,099 26,328,479,184
รวมสินทรัพย์ 61,603,491,928 58,412,521,827
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,000,000,000 40,000,000
เจ้าหนี้การค้า    
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7,881,988,240 9,347,034,229
 • กิจการอื่น
876,517,129 886,984,345
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 427,170,577 186,133,768
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 551,363,070 2,662,116,916
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 296,841,676 815,229,753
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 148,141 536,208,053
หนี้สินจากสัญญาประกันความเสี่ยง 604,919,384 314,669,490
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,902,504,770 2,792,067,263
รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,541,452,987 17,580,443,817
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,030,166,740 14,978,618,763
หุ้นกู้แปลงสภาพ - 1,936,570,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,869,877 13,085,480
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 237,846,592 291,391,648
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 839,950,328 759,495,625
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 67,764,855 72,667,871
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,182,598,392 18,051,829,387
รวมหนี้สิน 31,724,051,379 35,632,273,204
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,176,822,958
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 8,272,622,542
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
16,833,294,392 12,805,338,933
รวมส่วนของบริษัท 29,729,080,930 22,616,187,763
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 150,359,619 164,060,860
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,879,440,549 22,780,248,623
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 61,603,491,928 58,412,521,827
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2554 2553
  (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 158,609,989,454 136,369,388,669
ต้นทุนขายและการให้บริการ (147,984,315,203) (130,019,702,976)
กำไรขั้นต้น 10,625,674,251 6,349,685,693
รายได้จากการลงทุน 54,552,640 44,869,508
รายได้อื่น 1,487,341,327 672,060,840
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,436,294,179) (2,204,887,663)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,404,490,194) (1,200,997,277)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (758,853,327) 27,633,506
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (701,066,248) 523,543,066
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 170,093,035 388,045,717
ยอดสุทธิของกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 11,706,758 146,244,762
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (17,750,115) -
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 7,030,913,948 4,746,198,152
ต้นทุนทางการเงิน (783,178,921) (878,761,612)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 6,247,735,027 3,867,436,540
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (615,291,297) (995,468,477)
กำไรสำหรับปี 5,632,443,730 2,871,968,063
ส่วนของกำไรที่เป็นของ
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
5,610,156,464 2,796,239,265
 • ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
22,287,266 75,728,798
กำไรสำหรับปี 5,632,443,730 2,871,968,063
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.24 2.39
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 4.24 2.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,109,013,095 2,136,226,731
เงินลงทุนชั่วคราว 9,277,752 8,400,163
ลูกหนี้การค้า
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,593,110,679 764,467,776
 • กิจการอื่น 
4,132,852,213 4,139,645,931
สินค้าคงเหลือ 15,132,818,729 14,053,694,650
พัสดุคงเหลือ 533,641,814 338,122,747
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 521,189,086 485,252,075
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,110,697,938 1,172,805,966
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,142,601,306 23,098,616,039
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 287,382,207 200,257,215
ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า 15,163,200 19,901,700
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 27,903,545,531 28,570,850,803
สิทธิการเช่า 954,016,761 1,025,002,923
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74,729,539 88,840,795
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 215,644,676 238,902,314
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 175,320,491 158,328,410
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 685,019,795 490,294,819
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,310,822,200 30,792,378,979
รวมสินทรัพย์ 62,453,423,506 53,890,995,018
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 40,000,000 900,000,000
เจ้าหนี้การค้า
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9,347,034,229 5,354,318,449
 • กิจการอื่น
886,984,345 714,877,468
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 186,133,768 10,393,170
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,662,116,916 922,542,537
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 815,229,753 598,358,345
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 536,208,053 1,356,306,408
หนี้สินจากสัญญาประกันความเสี่ยง 314,669,490 246,527,725
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,807,076,442 2,841,208,008
รวมหนี้สินหมุนเวียน 17,595,452,996 12,944,532,110
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,978,618,763 12,060,989,628
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1,936,570,000 2,036,570,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13,085,480 16,356,850
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 291,391,648 352,936,704
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 586,419,357 526,423,896
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,806,085,248 14,993,277,078
รวมหนี้สิน 35,401,538,244 27,937,809,188
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,176,822,958 1,169,829,952
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
8,272,622,542 8,179,615,548
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 • ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,108,125,747 4,477,247,790
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
12,968,789,521 11,676,691,109
รวมส่วนของบริษัท 26,887,764,098 25,864,787,729
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 164,121,164 88,398,101
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,051,885,262 25,953,185,830
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,453,423,506 53,890,995,018
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 136,369,388,669 108,681,229,134
ต้นทุนขายและการให้บริการ (130,019,702,976) (101,009,520,691)
กำไรขั้นต้น 6,349,685,693 7,671,708,443
รายได้อื่น 716,930,348 224,617,498
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,066,616,041 7,896,325,941
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,204,887,663) (2,077,638,845)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,098,513,563) (1,012,838,464)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (79,484,798) (59,945,193)
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ - 948,227,619
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 27,633,506 5,630,745,713
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 931,763,918 (56,822,728)
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 146,244,762 (5,004,768)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4,789,372,203 11,263,049,275
ต้นทุนทางการเงิน (898,936,747) (558,067,395)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,890,435,456 10,704,981,880
ภาษีเงินได้ (1,001,861,751) (3,182,135,916)
กำไรสำหรับปี 2,888,573,705 7,522,845,964
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,812,809,230 7,524,263,084
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75,764,475 (1,417,120)
กำไรสำหรับปี 2,888,573,705 7,522,845,964
กำไรต่อหุ้น (บาท)
ขั้นพื้นฐาน 2.40 6.57
ปรับลด 2.17 5.75