งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,527,404,199 8,005,505,386
เงินลงทุนชั่วคราว 731,446,552 13,121,700
ลูกหนี้การค้า 8,660,283,945 7,737,324,758
ลูกหนี้อื่น 694,211,627 1,158,401,828
สินค้าคงเหลือ 17,092,312,602 19,175,125,311
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,663,887,223 822,328,168
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,198,715,710 195,617,849
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,568,261,858 37,107,425,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 756,779,006 722,888,134
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 263,701,557 294,507,985
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 459,340,000 459,340,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 31,770,655,760 29,919,393,981
สิทธิการเช่า 1,171,654,605 1,048,650,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 220,169,948 147,101,686
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 156,839,033 174,511,783
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 336,383,821 187,104,709
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 685,555,308 792,519,605
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,821,079,038 33,746,017,884
รวมสินทรัพย์ 72,389,340,896 70,853,442,884
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 11,533,941,679 13,699,792,610
เจ้าหนี้อื่น 2,362,203,976 2,790,497,402
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,042,503,146 1,009,848,642
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 459,751,099 597,418,373
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 361,248,814 532,705,763
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 565,102,648 597,272,747
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,324,751,362 19,227,535,537
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,791,333,351 15,018,083,230
หุ้นกู้ 2,995,713,933 2,995,013,486
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 106,162,898 192,799,481
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,102,419,998 993,782,384
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 87,973,214 103,018,201
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,083,603,394 19,302,696,782
รวมหนี้สิน 37,408,354,756 38,530,232,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,531,643,461 1,531,643,461
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน
18,621,225 18,621,225
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 189,617,759 189,617,759
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
21,834,944,009 19,247,068,817
รวมส่วนของบริษัท 34,730,730,547 32,142,855,355
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 250,255,593 180,355,210
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,980,986,140 32,323,210,565
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 72,389,340,896 70,853,442,884
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม (บาท)
2556 2555
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 186,513,750,116 165,245,933,373
ต้นทุนขายและการให้บริการ (177,472,310,728) (158,082,946,567)
กำไรขั้นต้น 9,041,439,388 7,162,986,806
รายได้จากการลงทุน 90,013,712 89,881,632
รายได้อื่น 1,815,539,597 570,964,840
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,039,986,111) (2,696,829,166)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,250,435,504) (1,402,673,202)
กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 803,796,124 868,746,427
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (923,118,314) 745,786,967
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 132,024,772 346,182,303
ยอดสุทธิของกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 24,255,302 294,666,289
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,890,872 (22,591,271)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,727,419,838 5,957,121,625
ต้นทุนทางการเงิน (1,063,783,573) (939,957,168)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,663,636,265 5,017,164,457
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (932,336,854) (714,581,274)
กำไรสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
ส่วนของกำไรที่เป็นของ
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
4,652,924,857 4,272,560,562
 • ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
78,374,554 30,022,621
กำไรสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.38 3.10
กำไรสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี - -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183
ส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
4,652,924,857 4,272,560,562
 • ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
78,374,554 30,022,621
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 4,731,299,411 4,302,583,183