กิจกรรมล่าสุด

งบการเงิน

งบการเงินปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวม (บาท)
2559 2558
   
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,286,650,258 7,871,868,029
เงินลงทุนชั่วคราว 1,719,320,377 4,518,563,720
ลูกหนี้การค้า 6,021,982,449 5,234,363,216
ลูกหนี้อื่น 1,190,737,850 742,471,470
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- -
สินค้าคงเหลือ 14,560,471,060 13,944,669,465
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 894,078,150 825,115,582
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 477,256,635 489,417,534
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -   173,236,050
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44,150,496,779 33,799,705,066
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 839,622,815 774,329,976
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 739,467,997 328,398,837
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 359,602,729 459,340,000
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 46,461,888,655 40,043,905,957
สิทธิการเช่า 1,939,042,196 1,643,500,554
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,012,615,898 2,778,845,972
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 546,509,432 559,603,859
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,733,613,488 1,554,686,417
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,632,363,210 48,142,611,572
รวมสินทรัพย์ 101,782,859,989 81,942,316,638
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,444,017,507 -  
เจ้าหนี้การค้า 8,766,153,610 4,994,448,174
เจ้าหนี้อื่น 3,092,612,227 2,754,650,682
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,697,384,523 1,026,315,586
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,000,000,000 -  
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 1,069,026,480 777,803,136
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 492,705,145 77,873,228
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 502,155,651 -  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,011,954,349 857,598,429
รวมหนี้สินหมุนเวียน 26,076,009,492 10,488,689,235
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,457,827,965 16,647,688,123
หุ้นกู้ 13,987,569,976 15,984,205,787
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 600,686,417 280,470,359
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 38,068,420 43,373,684
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,769,716,139 1,571,345,064
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 869,591,180 847,873,770
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 74,855,730 95,245,649
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,798,315,827 35,470,202,436
รวมหนี้สิน 57,874,325,319 45,958,891,671
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,376,923,157 1,376,923,157
ส่วนเกินทุน    
 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
11,157,460,051 11,157,460,051
 • ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
189,617,759 189,617,759
 • ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
1,612,670,404 18,621,225
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
   
  • - สำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
 • ยังไม่ได้จัดสรร
24,931,575,363 22,706,157,789
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 121,325,051 (120,962,723)
รวมส่วนของบริษัท 39,542,736,131 35,480,981,604
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,365,798,539 502,443,363
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 43,908,534,670 35,983,424,967
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 101,782,859,989 81,942,316,638
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2559 2558
   
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 144,705,285,799 151,140,356,979
ต้นทุนขายและการให้บริการ (132,809,348,889) (139,686,216,222)
กำไรขั้นต้น 11,895,936,910 11,454,140,757
รายได้จากการลงทุน 190,539,682 248,495,773
รายได้อื่น 336,578,056 294,386,903
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3,785,916,892) (3,215,083,173)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,402,834,948) (1,960,320,790)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 107,345,883 (406,596,647)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 39,383,009 (155,416,710)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 236,778,252 177,589,625
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 36,801,552 (64,877,240)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 20,972,839 12,402,069
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ 226,592,414 -
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,902,176,757 6,384,720,567
ต้นทุนทางการเงิน (1,483,796,026) (1,614,563,861)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 5,418,380,731 4,770,156,706
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (688,972,397) (672,775,197)
กำไรสำหรับปี 4,729,408,334 4,097,381,509
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
4,773,384,169 4,150,763,667
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
(43,975,835) (53,382,158)
กำไรสำหรับปี 4,729,408,334 4,097,381,509
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.47 3.01

งบการเงินปี 2559

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559

งบการเงินปี 2558

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558

งบการเงินปี 2557

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557

งบการเงินปี 2556

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556

งบการเงินปี 2555

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555

งบการเงินปี 2554

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

งบการเงินปี 2553

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553

งบการเงินปี 2552

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2552

งบการเงินปี 2551

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2551

งบการเงินปี 2550

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2550

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550

งบการเงินปี 2549

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2549

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2549

งบการเงินปี 2548

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2548

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2548

งบการเงินปี 2547

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2547

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547

งบการเงินปี 2546

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2546

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2546

งบการเงินปี 2545

ประจำปี

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2545

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2545