กรรมการบริษัท

เลือกคณะกรรมการบริษัท
ย้อนกลับ
นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กันยายน 2557)

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2558)

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2558)

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • MBA (Business Administration) Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 13
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP49/2006)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP143/2011)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 5)
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปรธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • นายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประสบการณ์การทำงาน
2549 - เกษียณอายุ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
2548 รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ที่ปรึกษาประธาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาและอุปนายกสภาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
 • Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2546 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

อายุ: 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปราม ข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง ฯลฯ
 • Director Certification Program (DCP 194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD 25/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2553 จเรตำรวจ (สบ 8)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กันยายน 2557)

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Southeastern University, USA
 • ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2518
 • หลักสูตร รร.สธ.ทหาร รุ่นที่ 47 ปี 2549
 • หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 73 ปี 2538
 • หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 25 ปี 2534
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ, FT.Benning, USA ปี 2532
 • หลักสูตรภาษาอเมริกัน Lackland, USAF BASE, USA ปี 2531
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
2559 - 2560 แม่ทัพภาคที่ 1
2558 แม่ทัพน้อยที่ 1
2557 รองแม่ทัพภาคที่ 1
  ผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
2556 ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15
2555 ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 11
2554 รองผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

อายุ: 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร ( รุ่น 17 )
 • โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ )
 • โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
2558 รองเสนาธิการทหารเรือ
2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
2556 ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
2554 หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2558)

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A., University of New Haven สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ปี 2553 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) รุ่นที่ 56/2550 สำนักงาน ก.พ.
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School
ประสบการณ์การทำงาน
2557-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2552 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London
 • Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania
 • Director Certification Program (DCP119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัทท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
 • กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11
 • โรงเรียน วชิราวุธ วิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ
  กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
2558 คณะกรรมการปิโตรเลียม
2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  ราชองครักษ์เวรพิเศษ
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ
 • กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2558 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2556 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการประสานงานรวมสามฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
 • กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 26 ม.ค. 60)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 ตุลาคม 2560)

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส. รุ่นที่ 38)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ปี 2550)
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส. รุ่นที่ 1/2553) สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP176/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (รุ่นที่ นธป.2/2557) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
2558 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2555 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ 15 กันยายน 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร
2554 - 2557 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2553 อธิบดีกรมศุลกากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อธิบดีกรมสรรพากร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2558)

อายุ: 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP14/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP44/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Executive Development Program ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตร Implementation of Small and Medium Industrial Promotion Programs ประเทศฟิลิปปินส์
 • หลักสูตร Project Implementation and Supervision ประเทศมาเลเซีย
 • หลักสูตร Workshop on Implementation Finance ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์การทำงาน
2551 - 2559 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2550 - 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,000 หุ้น หรือ 0.000726% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

อายุ: 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก Energy Management and Policy, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท Energy Engineering ,George Washington University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
2557-2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2556 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
2552 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2550 – 2557 ทีปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
 • กรรมการ Nido Petroleum Limited
 • กรรมการ Lithium Americas Corp.
 • กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และอนุกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • กรรมการมูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 630,000 หุ้น หรือ 0.045754% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี