กิจกรรมล่าสุด

โครงสร้างบริษัท

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery มีกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน สามารถ ผลิตน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลได้เป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากเป็นน้ำมันที่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานในกระบวนการผลิต ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Cogeneration Power Plant) รวมถึงใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแทนการใช้น้ำมันเตา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่นน้ำมันในโครงการ 3E และ YES-R


บริษัท BCP Trading Pte. Ltd.
บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์อื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100


บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและบริหารจัดการเรือสำหรับกักเก็บน้ำมัน (Floating Storage Unit)


บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 3,660 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.95 จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการบริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดิน ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันเป็นชนิดที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เดินท่อเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณช่องนนทรี ต่อไปยังคลังน้ำมันที่สนามบินดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันที่อำเภอบางปะอินของบริษัทฯ และ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยได้มีการเชื่อมต่อแนวท่อบริเวณมักกะสันกับระบบท่อของบริษัท เจพีวันแอสเซ็ท จำกัด เพื่อจัดส่งน้ำมันอากาศยานให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ

กลุ่มธุรกิจการตลาด

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม 1,075 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการมาตรฐานจำนวน 460 แห่ง และสถานีบริการชุมชนจำนวน 615 แห่ง (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559) พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยธุรกิจเสริมต่างๆ ในสถานีบริการ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท บางจากรีเทล จำกัด รวมถึงการจำหน่ายให้กลุ่มผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง สายการบิน เรือขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม


บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.0 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านใบจาก และร้านเลมอนกรีน


บริษัท บางจากรีเทล จำกัด
บริษัท บางจากรีเทล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจค้าปลีก ผ่านแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต “SPAR” ร้านกาแฟอินทนิล “Inthanin” ร้านกาแฟพรีเมียม “Inthanin Garden” และธุรกิจเสริมอื่นๆ


บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร และพืชอินทรีย์อื่นๆ เพื่อแปรรูป ทำการตลาด จัดจำหน่าย และวิจัยพัฒนา

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ Sunny Bangchak และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสะอาดโดยการจัดตั้ง บริษัท บีซีพีจี จำกัด หรือ BCPG เพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด โดยการขายสินทรัพย์โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสหนึ่ง และโอนขายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมดให้กับ BCPG


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) มีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 BCPG ได้เข้าซื้อธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 324 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง รวมประมาณ 418 เมกะวัตต์) โดยปัจจุบันได้นำ BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว ด้วยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้วของ BCPG และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.35


บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ซึ่งมี BCPG ถือหุ้น 100% จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสสองกำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตแห่งละ 16 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสสาม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการโดย 5 บริษัทซึ่งมี BCPG ถือหุ้น 100% ประกอบด้วย บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์


BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
บริษัท BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียน 40,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ ซึ่งมี BCPG ถือหุ้น 100% จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมสูงสุดประมาณ 194 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 236 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 20 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกกว่า 174 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บีซีพีจี ยังมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น


บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 1 จำกัด และ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จำกัด
บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 1 จำกัด และ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน้ำมันไฮดีเซลเพื่อจัดจำหน่าย โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพประกอบด้วย


บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
บริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และรองรับการปรับโครงสร้าง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100


บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 610 ล้านบาท และบีบีจีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล


บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และบีบีจีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล 99.5% มีกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้มันสำปะหลังสดและมันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เอทานอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการขยายกำลังการผลิตเป็น 200,000 ลิตรต่อวัน


บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 281.5 ล้านบาท และบีบีจีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวมที่เพิ่มขึ้นเป็น 810,000 ลิตรต่อวันในบริเวณพื้นที่เดียวกันติดกับคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างโรงงานต้นแบบทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากกรดไขมันปาล์ม เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล พร้อมทั้งเริ่มโครงการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ


บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,740 ล้านบาท และบีบีจีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.28 ตั้งอยู่ที่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลและแป้งมันสัมปะหลัง มีกำลังผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน โดยสามารถใช้มันสำปะหลังสด มันเส้น และกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาเอทานอลให้กับบริษัทฯ และรองรับการขยายการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 นอกจากนั้น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ยังมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้ง ขนาดกำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งและเอทานอล

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Energy International Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและทรัพยากรธรรมชาติในต่างประเทศ โดยปัจจุบันถือหุ้นสามัญในบริษัท Nido Petroleum Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นลงทุนในแหล่งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ปี 2558 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยลงทุนในบริษัท Lithium Americas Corp. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดา ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา ลิเทียมเป็นธาตุที่มีแนวโน้มความต้องการใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับผลิตแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ


BCP Energy International Pte. Ltd.
BCP Energy International Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียน 111.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และทรัพยากรธรรมชาติในต่างประเทศ ปัจจุบัน BCPE ได้เข้าลงทุนในบริษัท Nido Petroleum Limited คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญร้อยละ 96.98


BCP Innovation Pte. Ltd.
BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) มีทุนจดทะเบียน 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ ปัจจุบัน BCPI ลงทุนในบริษัท Lithium Americas Corp. คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสามัญร้อยละ 6.7 (ณ ธันวาคม 2559)


Nido Petroleum Limited
Nido Petroleum Limited (Nido) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่ดำเนินการผลิตแล้ว ได้แก่ Galoc, Nido, Matinloc ในประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิตปัจจุบันรวมประมาณ 4,500 บาร์เรลต่อวัน รวมถึงยังได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการสำรวจ คือ West Linapacan ในประเทศฟิลิปปินส์ และสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการสำรวจคือ SC6B, SC14D, SC54A, SC54B, SC58 และ SC63ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึง Gurita ในประเทศอินโดนีเซีย


Lithium Americas Corp.
Lithium Americas Corp. (LAC) (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 6.7) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม เพื่อผลิตเป็นลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ประกอบด้วยรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาต่างๆ

LAC ในปัจจุบันเกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา 2 บริษัท คือ Lithium Americas Corp. กับ Western Lithium USA Corporation (WLC) ในปี 2558 กลายเป็นบริษัท Western Lithium USA Corporation และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Lithium Americas Corp. (LAC) ในปี 2559 ปัจจุบัน LAC อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเหมืองแร่ลิเทียม 2 แห่ง คือ ที่ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการเหมืองแร่ลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัท Minera Exar S.A. คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2562 มีกำลังการผลิตลิเทียมคาร์บอเนต 25,000 ตันต่อปี และโครงการเหมืองแร่ลิเทียมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัท Lithium Nevada Corp. นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือชื่อบริษัท RheoMinerals Inc. (เดิมชื่อ Hectatone Inc.) ดำเนินการผลิต Organoclay สำหรับงานขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้มีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 10,000 ตันต่อปี