กิจกรรมล่าสุด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2560

เอกสารสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไขข้อความหน้า 6, 12, 17, 18)

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559